Stowarzyszenie Wierni Polsce Suwerennej: DEKLARACJA SUWERENNOŚCI (2011 r.)

logo-wps

DEKLARACJA SUWERENNOŚCI

ogłoszona wobec utraty przez obecny parlament, prezydenta i rząd Rzeczpospolitej Polskiej mandatu do sprawowania władzy w imieniu Narodu Polskiego, w związku z uznaniem przez wyżej wymienione organy tzw. Traktatu Lizbońskiego, znoszącego suwerenność Polski, co jest aktem wrogim i przestępczym

My, którzy:

Uznajemy swój etniczny rodowód łączący nas z wielką rodziną Słowian,

Ukształtowani w historycznym i kulturowym procesie jako Naród Polski – uznający za niezbywalne: nasze prawo do zamieszkiwania, gospodarowania i samodzielnego kształtowania społecznych instytucji na ziemiach polskich zgodnie z własną tradycją, obyczajem oraz filozoficzno-prawnym i etyczno-moralnym systemem wartości opartym na cywilizacji łacińskiej,

Uważający za geograficzno-polityczne ziemie polskie obszar wyznaczony na północy przez Morze Bałtyckie, na zachodzie przez Odrę i Nysę Łużycką, na południu przez linię Sudetów i Karpat, a na wschodzie przez Bug. Mający jednocześnie pełną świadomość, że etniczne i kulturowe wpływy polskie sięgają dalej na wschód niż istniejące obecnie granice polityczne, co jednak nie jest i nie będzie w przyszłości podstawą do rewizji istniejących granic,

Uznający za zasadę fundamentalną – poczucie odpowiedzialności za historyczną ciągłość narodu i państwa polskiego, wyrażającą się aktywnością w każdej sferze życia społecznego mającej wpływ na dobrobyt narodu polskiego oraz trwałość, sprawność i bezpieczeństwo państwa,

Uznający za naczelną instytucję życia wspólnotowego – państwo narodowe, które odpowiedzialne jest za uchwalenie i respektowanie zasad konstytucji , jako najwyższego prawa, niezbywalnego na rzecz jakiegokolwiek innego państwa, związku państw, czy instytucji międzynarodowej; państwo narodowe, które musi zapewniać suwerenne władztwo Polaków nad wszystkimi instytucjami odpowiedzialnymi za sprawny i pomyślny przebieg procesów społecznych; państwo narodowe respektujące prawa mniejszości narodowych do wyrażania w różnej formie własnej tożsamości, pod warunkiem, że nie narusza to interesów narodu polskiego i bezpieczeństwa państwa w polityce krajowej i zagranicznej.

Opowiadamy się za respektowaniem zasad suwerenności, równouprawnienia i wzajemności w kontaktach między narodami i między państwami.

Akceptujemy współpracę między narodami i suwerennymi państwami jedynie na obopólnie korzystnych warunkach, wykluczających jakiekolwiek formy dyskryminacji, dominacji czy neokolonializmu.

Opowiadamy się za Polską suwerenną jako partnerem w międzynarodowych stosunkach politycznych, gospodarczych i kulturalnych, widząc gwarancje suwerenności w :

– wyłączności sprawowania najwyższych funkcji państwowych przez obywateli polskich narodowości polskiej

– wyłączności Sejmu do uchwalania konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, jako najwyższego prawa w Polsce

– wyłączności rządu Rzeczypospolitej Polskiej do kontroli tego, kto zamieszkuje i głosuje we wszystkich wyborach na terenie Polski, przyznając bierne i czynne prawo wyborcze jedynie obywatelom polskim

– wyłączności rządu polskiego, jako przedstawiciela suwerennego narodu polskiego, do podpisywania międzynarodowych traktatów politycznych oraz konwencji i umów handlowych i umów o współpracy międzynarodowej przy respektowaniu zasad wzajemnej korzyści i równych praw

– narodowym systemie finansowym opartym na niezależnym od zagranicznych instytucji bankowych Narodowym Banku Polskim, jako centralnym banku emisyjnym, odpowiedzialnym jednocześnie za rozwój gospodarczy Polski oraz nadzór nad krajowym systemem banków inwestycyjnych i komercyjnych

– wyłączności kontroli granic Polski przez polskie służby graniczne oraz przysługujących wyłącznie im kompetencjach do przyznawania, bądź odbierania prawa przekraczania granic Polski

– prawie do sądzenia obywateli polskich według zasady domniemania niewinności oraz zapobiegania stawiania ich przed sądami obcej jurysdykcji , które odbierają takie prawo, w tym odmawiają prawa do ekstradycji na teren Polski

– wyłączności kontroli Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polskimi Siłami Zbrojnymi i Policją Państwową i użyciem ich wyłącznie do zapewnienia wewnętrznego ładu społecznego, obrony granic i integralności terytorialnej Polski

Uznajemy jednocześnie za fakt istnienie osób, grup, organizacji oraz instytucji publicznych i politycznych, które prowadzą na terenie kraju i za granicą działalność niezgodną z interesem narodu polskiego lub wręcz otwarcie wrogą Polsce i Polakom.

Ośrodki te, w oparciu o szerokie zaplecze ekonomiczne, ideologiczne i kadrowe prowadzą politykę wyszydzania polskości i odrywania od wartości narodowych Polaków, zwłaszcza młode pokolenie. Te wrogie ośrodki odwołują się do wartości przebranych za modny humanizm i modernizm, wartości propagowanych przez cyniczne i wrogie Polsce grupy polityczne, a zarazem wartości nawiązujące do ideologii lewactwa, faszyzmu, nacjonalistycznego szowinizmu i ludobójczego globalizmu.

W świetle powyższych faktów uważamy, że działalność publiczna musi być zwrócona zarówno na sferę instytucjonalną i materialną, jak i na nie mniej realną i ważną, a nawet fundamentalną dla narodowego bytu – sferę świadomości codziennej i historycznej.

Wobec skali stawianych zadań uważamy jednocześnie, że nie podoła im nikt, kto nie będzie traktował działalności publicznej jako służby Narodowi Polskiemu i Polsce.

My, którzy mówimy DOŚĆ wyprzedawaniu, okradaniu, poniżaniu, oszukiwaniu, barbaryzowaniu, demoralizowaniu, niszczeniu Polski I Polaków

Wyrażając wolę i dążąc do odrodzenia niepodległej, suwerennej, zasobnej i sprawiedliwej Polski – Ojczyzny wszystkich Polaków, zamieszkałych w kraju i za granicą

Powołujemy do życia ruch społeczno-polityczny;

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

wzywając jednocześnie wszystkie organizacje, inicjatywy społeczne i polityczne – stojące na płaszczyźnie Suwerennej Narodowej Demokracji Polaków – do podjęcia dzieła skonfederowania środowisk, na równych prawach i przy zachowaniu swojej podmiotowości, w celu odzyskania Polski.

SUPER-ALARM srulobanderowski lizodup Ziembiński startuje na prezydęta

Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

From: Piotr Bein
Date: February 7, 2015 7:44:55 PM PST (CA)
To: CZERWONY KORSARZ <prezydent@fundacja-slawpol.eu>
Cc: Pl all
Subject: SUPER-ALARM srulobanderowski lizodup Ziembiński startuje na prezydęta

srulowy piracie Ziembiński
Jednak nie jestes pajac, blazen, durak, debil (sorka dla wszystkich za porównanie z Ziembińskim), tylko polityczna dziwka!
Lizesz dupe jakim sie napatoczy pajacom sruli w Polin jak chrabja, podkadzasz srulowym marionetkom zydlactwa z kregow najbardziej wrogich Polakom!
Zalazles na srulowa imprezke srulowej nagrody im. srulowego super-agenta sruloCIA, Lejby Kone, dla srulowego super-agenta Klitschko obu-triech narodow.
Wywiad mozna ze srulem zrobic, ale nie popierajacy ich zbrodnie, nie potakujacy srulowemu klamstwu pt. Majdan!
Pierwotne diagnozy stoja:
https://piotrbein.wordpress.com/2014/12/03/jak-bonie-dudu-nie-zmowilem-sie-na-synchro-z-kolejnym-nawiedzonym-preziem/
https://piotrbein.wordpress.com/2015/01/26/tw-andrzej-szubert/
Na dodatek: polityczne twe ruchawki i rzekome przesladowania, to w tym swietle najprawdopodobniej agenturalne alibi dla agenturalnego kandydata na prezydęta.
Badz przeklety!
pb
On 7-Feb-15, at 1:27 PM, Tadeusz Bartold wrote:

CZEŚĆ SŁAWEK

1.UWAŻAM PROPOZYCJĘ PANA M.DĘBSKIEGO ZA INTERESUJĄCĄ,CHOC KWOTA WPŁATY ZBYT DUŻA-UWAŻAM ŻE WINNO…

View original post 94 słowa więcej